Group

  • Alim/Dakhil
  • Arts
  • Commerce
  • Diploma
  • Science
  • Vocational

Md.Raihan Kabir

Niketon, Mohakhali. ,Tejgoan
Group: Science Vocational Class: Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten

MD. JOYNAL ABEDIN

House-37,East Rajabazar, Farmgate,Dhaka ,Farmgate
Group: Alim/Dakhil, Arts, Class: One, Two, Three, Five, Six, Seven, Bachelor's

malindul

ads katagary ,Jhalokati
Group: Alim/Dakhil, Class: One

A.K.M. Janaite Nain

Mohakhali ,Mohakhali
Group: Arts Science Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C

Mizanur Rahman Onik

Dholpur suti khalpar ,Jatrabari
Group: Commerce, Class: Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C, Alim/Kamil

Ahad Raiyan

Khilgaon, Dhaka ,Khilgoan
Group: Science, Class: Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C

Manisha Das Jaya

Dhanmond, Dhaka ,Dhanmondi
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C, H.S.C

Rifa Sanjida

Bashundhara ,Basundhara
Group: Arts, Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C, H.S.C, Bachelor's

Israt Jahan Sihana

Azimpur, Dhaka ,Azimpur
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight

Nahin Talukdar

Bhola ,Bhola
Group: Commerce, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine