Group

  • Alim/Dakhil
  • Arts
  • Commerce
  • Diploma
  • Science
  • Vocational

Md Salim Miah

Jatrabari, Dhaka. ,Wari
Group: Diploma Science Class: Nine, Ten, S.S.C, H.S.C

Abbullah Al Muktakin Akash

17/ka, pc culture ,Mohammadpur
Group: Alim/Dakhil, Arts, Commerce, Diploma Science Vocational Class: One, Two, Three, Four, Five

MD Rashidul Islam

samimsoroni , shawrapara , mirpur , Dhaka ,Mirpur
Group: Alim/Dakhil, Commerce, Diploma, Science, Vocational Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C, H.S.C

Md Imran Sarkar

H-12, R-12, Nikunja-2, Khilketh,Dhaka-1213. ,Basundhara
Group: Diploma, Science, Vocational, Class: One, Two, Three, Four, Five, Nine, Ten, S.S.C