Group

  • Alim/Dakhil
  • Arts
  • Commerce
  • Diploma
  • Science
  • Vocational

A.K.M. Janaite Nain

Mohakhali ,Mohakhali
Group: Arts Science Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C

Mizanur Rahman Onik

Dholpur suti khalpar ,Jatrabari
Group: Commerce, Class: Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C, Alim/Kamil

Ahad Raiyan

Khilgaon, Dhaka ,Khilgoan
Group: Science, Class: Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C

Manisha Das Jaya

Dhanmond, Dhaka ,Dhanmondi
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C, H.S.C

Rifa Sanjida

Bashundhara ,Basundhara
Group: Arts, Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C, H.S.C, Bachelor's

Israt Jahan Sihana

Azimpur, Dhaka ,Azimpur
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight

Nahin Talukdar

Bhola ,Bhola
Group: Commerce, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine

Sadik Hossian Dip

Road 27, Dhanmond, Dhaka ,Dhanmondi
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C

Kabita Akter

Shahajadpur, Badda, ,Gulshan
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C, H.S.C

Md. Touhurul Islam Tuhin

Block-D, Road-6, Bashundhara Residential Area ,Basundhara
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten