Group

  • Alim/Dakhil
  • Arts
  • Commerce
  • Diploma
  • Science
  • Vocational

Rumana parvin

Uttarq ,Uttara
Group: Commerce Class: One, Two, Three, Four

Saydur rahman shad

Wari ,Wari
Group: Commerce, Class: Eight, Nine, Ten, S.S.C, H.S.C

Karima Akter Asha

gudaraghat,lake view, gulshan 1, dhaka ,Gulshan
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C, Bachelor's

Somrat Hossain

Mirpur 10 ,Mirpur
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C

Nisat akter dipu

Humayun road, mohammodpur ,Mohammadpur
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven

Mizanur Rahman Onik

dolay khal ,Jatrabari
Group: Commerce, Class: Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C

Saniur Rahman Sakib

Khilkhet ,Nikunja
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, S.S.C

Samiur Rahman

Baitul aman housing..adabor ,Mohammadpur
Group: Science, Class: One, Two, Three, Four, Five, Six, Eight, Ten, S.S.C

S.M.Imam Mehedi Sium

Joar sahara, Vatara ,Basundhara
Class: One, Two, Three

Annondo Nur

Banasree ,Rampura
Group: Commerce, Class: One, Two, Three, Four